REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ WAKACYJNA PROMOCJA ZENER

(dalej „Sprzedaż Premiowa” lub „Promocja”) dla Klientów Zener spółka z o.o. (dalej „Regulamin”)

I. Organizator

Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Zener spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23, 50-424 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850226, NIP 8992882466, REGON 386526310, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej organizowanej przez Organizatora.
 2. Sprzedaż Premiowa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Określona w Regulaminie Sprzedaż Premiowa jest organizowana wyłącznie dla Klientów Zener spółka z o.o., spełniających warunki określone Regulaminem.
 4. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.
 5. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Sprzedaży Premiowej tj. od podpisania ‘Umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’
 6. Promocje nie sumują się i Klient może zostać objęty wyłącznie jedną Promocją organizowaną przez Organizatora.
 7. Sprzedaż Premiowa trwa w okresie od 10 lipca 2023 roku do dnia 10 września 2023 roku lub wyczerpania zestawów klimatyzacyjnych.

III. Warunki przystąpienia do Promocji

 1. Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej jest Klient Zener spółka z o.o., który spełni łącznie warunki określone w niniejszym paragrafie (dalej „Uczestnik”).
 2. Za Klienta Zener spółka z o.o. uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych jak również podmiot gospodarczy mający siedzibę na terytorium RP, który zawarł z Organizatorem ‘Umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’ w okresie Sprzedaży Premiowej.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej następuje poprzez podpisanie ‘Umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’. Jeden Uczestnik Sprzedaży Premiowej może podpisać wiele umów. Jednocześnie Uczestnik Sprzedaży Premiowej potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

IV. Zasady nagradzania

 1. Nagrodą za podpisaną ‘Umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’ o mocy do 6 kWp jest zestaw klimatyzacyjny HDLA-025N + YDAA-025H firmy AIRWELL składający się z jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej oraz pilota który zostanie sprzedany w cenie 1 złotych brutto.
 2. Nagrodą za podpisaną ‘Umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’ o mocy od 6,1 kWp jest zestaw klimatyzacyjny HDLA-035N + YDAA-035H firmy AIRWELL składający się z jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej oraz pilota który zostanie sprzedany w cenie 1 złotych brutto.
 3. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Promocji od umowy ‘Umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’ Uczestnik Promocji traci prawo do nagrody.
 4. W wyjątkowych sytuacjach nagroda może wyć wymienioną na inną firmę/producenta o porównywalnych parametrach.

V. Odbiór nagrody

 1. Nagroda zostanie sprzedana Uczestnikowi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia montażu instalacji fotowoltaicznej i dokonania wszystkich płatności.
 2. Uczestnictwa w Promocji oraz związanych z tym praw i obowiązków, w szczególności prawa do nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

VI. Reklamacje i skargi

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Sprzedaży Premiowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. Reklamacja i skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, przyczynę reklamacji lub skargi wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 3. Reklamacje i skargi będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony, o czym Organizator poinformuje, wskazując przyczyny opóźnienia wraz z okolicznościami wymagającymi dodatkowych ustaleń oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy, poprzez fakt wyrażenia zgody na przystąpienie do Sprzedaży Premiowej, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora podanych danych osobowych w ‘Umowie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej’ i zgłoszeniu poprzez formularz na stronie promocji dla celów związanych z obsługą i organizacją Sprzedaży Premiowej.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Został poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych jest Zener spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 19-23 , 50-424 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850226 oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich oprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sformuowanie użyte w materiałach promocyjnych 'GARATIS' ma charakter poglądowy i nie jest związana z bezpłatnym przekazaniem urządzeń.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu obowiązywania Sprzedaży Premiowej.
 3. Regulamin dostępny będzie dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.zener.pl.
 4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Sprzedaży Premiowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.